سرور مجازی

 • سرور مجازی داخلی SSD

  • 3 Core CPU
  • 6 GB RAM
  • 60 GB SSD HDD
 • سرور مجازی داخلی NVME

  • 2 Core CPU
  • 4 GB RAM
  • 60 GB NVME HDD
 • سرور مجازی خارجی SSD

  • 2 Core CPU
  • 6 GB RAM
  • 120GB SSD HDD
 • سرور مجازی خارجی اشتراکی SSD

  • 2 Core CPU
  • 6 GB RAM
  • 120GB SSD HDD
 • سرور مجازی خارجی NVME

  • 2 Core CPU
  • 4 GB RAM
  • 60GB NVME HDD
 • سرور مجازی خارجی ابری NVME

  • 2 Core CPU
  • 2 GB RAM
  • 40GB NVME HDD